Welkom op de Paramount Network website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de toegang tot en het gebruik van alle websites (verder 'de Websites') beheert door VIMN Netherlands B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (verder 'VIMN'), waaronder de Paramount Network websites. Bezoekers/gebruikers van de Websites (verder 'de Gebruikers') stemmen in met onderstaande gebruiksvoorwaarden door bezoek aan en/of gebruik van de Websites.
 

1. GEBRUIK WEBSITES
 1. Gebruiker erkent dat VIMN voorwaarden en beperkingen kan stellen ten aanzien van het gebruik van de Websites.
 2. Gebruikers verplichten zich om de Websites niet te gebruiken:
  • Voor enig onwettig doel;
  • Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de Websites wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
  • Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding).
 3. Gebruikers zullen nimmer op enigerlei wijze proberen om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), te kopiëren, te wijzigen en/of te gebruiken als basis voor enig ander werk.
 4. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met voorgaande bepalingen.
 

2. AANSPRAKELIJKHEID
VIMN betracht alle redelijkerwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites en spant zich in om de informatie op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan te bieden, maar geeft ter zake geen garanties. Dit betekent dat VIMN geen garanties biedt met betrekking tot bijvoorbeeld de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de Websites. VIMN kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van of bezoek aan de Websites en/of informatie die via de Websites is verkregen.
 
3. WEBSITES VAN DERDEN
De Websites bevatten diverse links (inclusief iFrames) naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op andere websites en derhalve zijn deze voorwaarden op die andere websites niet van toepassing. VIMN verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.
 
4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
Op de inhoud en vormgeving van de Websites - zoals onder meer op teksten, video's, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten) van VIMN en/of haar licentiegevers. Gebruikers zijn derhalve gerechtigd tot niet-commercieel privégebruik. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de Websites te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen, te verspreiden, op welke wijze dan ook, en/of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN en/of haar licentiegevers.

5. BIJDRAGES VAN GEBRUIKERS
 1. Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites bijdrages leveren in de vorm van ondermeer tekst, beeld, foto's, video's, muziek, concepten, deelname aan een forum, etc. (verder 'de Bijdrages'). Hierop zijn te allen tijde de volgende bepalingen van toepassing:
  • Bijdrages worden geleverd via een rechtsgeldige titel en onder eigen verantwoordelijkheid. VIMN zal Bijdrages niet vooraf beoordelen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld;
  • Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Gebruikers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke Bijdrages leveren;
  • Bijdrages zullen niet-commercieel van aard zijn en Gebruikers garanderen dat de Bijdrages nimmer spam, virussen, e.d. zullen bevatten; - Bijdrages zullen geen inbreuk maken op de rechten van derden (zoals onder meer auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, het recht op geheimhouding, etc.);
  • Gebruikers dragen door verzending van de Bijdrages naar de Websites direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over op VIMN zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zo nodig zullen Gebruikers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen;
  • VIMN is te allen tijde gerechtigd de Bijdrages aan te passen;
  • Gebruikers garanderen dat VIMN na verzending van de Bijdrages naar de Websites gerechtigd is de Bijdrages onbeperkt te (laten) gebruiken en (commercieel) te (laten) exploiteren ongeacht welke media, platform of vorm.
 2. Gebruikers vrijwaren VIMN voor enige aanspraak van derden ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.
 3. VIMN behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdrages, ongeacht de reden daarvoor, onmiddellijk van de Websites te verwijderen en/of Gebruikers uit te sluiten van enig gebruik van de Websites na herhaaldelijk misbruik. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.
 
6. WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VIMN is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te actualiseren. Wanneer Gebruiker de Websites blijft gebruiken na een dergelijke aanpassing, wordt Gebruiker geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Indien Gebruiker het niet eens is met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, dan dient Gebruiker het gebruik van de Websites onmiddellijk te staken.

 
7. PRIVACYBELEID EN COOKIES
Voor informatie over ons Privacy- en cookiebeleid en de wijze waarop wij omgaan met de gebruikersgegevens en (eventuele) persoonsgegevens die wij verzamelen als gevolg van jouw gebruik van de Website, verwijzen we je naar ons privacybeleid. Ons privacybeleid is te vinden op https://privacy.paramount.com/nl/policy?r=privacy.paramount.com. Ons cookiebeleid is te vinden op https://privacy.paramount.com/nl/cookies?r=privacy.paramount.com.
 
8. WEDSTRIJDVOORWAARDEN
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites regelmatig deelnemen aan wedstrijden. VIMN verwijst deelnemers daarbij telkens uitdrukkelijk naar de voorwaarden voor deelname aan de betreffende wedstrijd.
 
9. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
10. VRAGEN
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze gebruiksvoorwaarden, de Websites en/of ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar pers.nl@vimn.com.